Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni
04.02.2016

Nova oblika odpovedi

Delavci lahko v primerih prenosa podjetja ali dela podjetja na delodajalca prevzemnika odpovedo pogodbo o zaposlitvi, če se jim poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma se jim bistveno spremenijo pogoji dela pri prevzemniku. K naši ponudbi redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, smo sedaj dodali še Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca.

Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja (izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve) do spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.

Novi Zakon o delovnih razmerjih, sprejet leta 2013, je k odpovednemu razlogu zaradi spremembe delodajalca dodal še spremembo pogojev dela. Namreč če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov (razlogov na strani delodajalca) poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma se bistveno spremenijo pogoji dela delavca pri prevzemniku, lahko delavec zato odpove pogodbo o zaposlitvi.

Pri tovrstni odpovedi pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz razloga na strani delodajalca, zato ima delavec enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju odpovednega roka, pravice do odpravnine in vseh drugih pravic, ki so vezane na delovno dobo, se upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih. Rok za podajo tovrste odpovedi je omejen, in sicer mora priti do poslabšanja pravic ali bistveno spremenjenih pogojev dela v dveh letih od datuma prenosa.
Odpoved zaradi spremembe delodajalca


Več novic