Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Predhodni postopek za delavce po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU)?

Postopek velja za vse javne uslužbence, razen za javne uslužbence na obrambnem področju.

O pravici oziroma obveznosti javnega uslužbenca, razen navodil za delo v okviru opisa nalog delovnega mesta, oziroma o zahtevi za odpravo kršitev pravice iz delovnega razmerja se odloči s pisnim sklepom, ki mora biti obrazložen in vročen javnemu uslužbencu. Za vročitev se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek.
Postopek je sledeč:

 1. Pisna zahteva za varstvo pravic
  Če kot javni uslužbenec menite, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od vaših pravic iz delovnega razmerja, imate pravico zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma. da svoje obveznosti izpolni.
 2. Rok za izpolnitev
  Rok za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitve je 15 dni.
 3. Možnost pritožbe
  Zoper odločitev o pravici oziroma obveznosti iz delovnega razmerja in zoper kršitev pravic iz delovnega razmerja je dovoljena pritožba, če zakon ne določa drugače. Pritožbo morate vložiti v 8 dneh od vročitve pisnega sklepa o pravici oziroma obveznosti iz delovnega razmerja oziroma v 8 dneh po preteku roka za izpolnitev obveznosti.
  Pritožba ne zadrži izvršitve odločitve o pravici oziroma obveznosti iz delovnega razmerja javnega uslužbenca, če zakon ne določa drugače, razen v primeru prenehanja delovnega razmerja. Komisija za pritožbe lahko na vaš predlog sicer zadrži izvršitev odločitve o pravici oziroma obveznosti iz delovnega razmerja, če oceni, da bi lahko z izvrševanjem nastale težko popravljive posledice.
 4. Sodno varstvo
  Zoper sklep o pravici oziroma obveznosti iz delovnega razmerja je dovoljeno sodno varstvo pred delovnim sodiščem pod pogojem, da ste izkoristili možnost pritožbe.
  Sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem lahko zahtevate v 30 dneh od dneva vročitve sklepa komisije za pritožbe oziroma od dneva, ko poteče rok za izdajo sklepa komisije za pritožbe. Komisija za pritožbe mora odločiti o pritožbi najkasneje v 30 dneh. Če zoper sklep ni dovoljena pritožba, začne teči rok z vročitvijo sklepa prve stopnje.
 5. Arbitražno reševanje spora
  Če je s kolektivno pogodbo predvidena arbitraža za reševanje individualnih delovnih sporov, se lahko z delodajalec sporazumete o reševanju spora pred arbitražo, in sicer najkasneje v roku 15 dni od odločitve o pritožbi oziroma od poteka roka za odločitev o pritožbi.
V primerih, ko se pa o pravicah oziroma obveznostih po ZJU odloča z upravno odločbo, je zoper odločbo dovoljena pritožba v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, če ZJU ne določa drugače; zoper dokončno odločbo je pa dovoljen upravni spor. Sodno varstvo v upravnem sporu lahko zahtevate v roku, določenem z zakonom, ki ureja upravni spor.

Zahteva za varstvo pravic

Zahteva za varstvo pravic - Splošno:

Kaj je zahteva za varstvo pravic?
Kdaj ne rabite zahteve za varstvo pravic?
Predhodni postopek za delavce po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)?