Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj je zahteva za varstvo pravic?

Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega razmerja, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi oziroma da svoje obveznosti izpolni. Takšno uveljavljanje pravic je v delovnem sporu obvezen predhodni postopek, saj zakon ne dovoli delavcu neposredno uveljavljati sodno varstvo (vložiti tožbo).

Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. Torej šele v kolikor delodajalec zahteve ne izpolni, ima delavec pravico zahtevati sodno varstvo pred delovnim sodiščem.

Zahtevo za varstvo pravic lahko delavec vloži za katerokoli pravico oz. neizpolnjeno obveznost delodajalca, ki mu pripada na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, kolektivnih pogodb (tudi aktov delodajalca, kadar jih ta lahko sprejme) ter zakonov (ne samo Zakona o delovnih razmerjih, temveč tudi drugih zakonov, ki urejajo pravice in obveznosti v zvezi z delovnim razmerjem, npr. Zakon o javnih uslužbencih). (Krašovec D., Novi veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013, Založba Reforma d.o.o., Ljubljana, 2013. str. 896)

Zahteva za varstvo pravic

Zahteva za varstvo pravic - Splošno:

Kdaj ne rabite zahteve za varstvo pravic?
Predhodni postopek za delavce po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)?
Predhodni postopek za delavce po Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU)?