Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj se zgodi če ne prijavim izločitvene pravice?

Upniki morajo v stečajnem postopku prijaviti svoje izločitvene pravice, ki so nastale do začetka stečajnega postopka, in sicer v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka. Posebnost v zvezi z izločitveno pravico je, da zamuda roka za prijavo izločitvene pravice ne povzroči prenehanja izločitvene pravice. Izločitveno pravico ima zlasti upnik, ki je lastnik stvari, stvar pa je v posesti stečajnega dolžnika. Zaradi tega je razumljivo, da lastninska pravica že samo zaradi neprijave ne preneha.
Seveda pa se z neprijavo upnik izpostavi tveganju prodaje takšne stvari (predvsem premičnine, pa tudi nepremičnine, pri kateri je vknjižen stečajni dolžnik, upnik pa je na njej že pridobil izvirno lastninsko pravico), saj stečajni upravitelj ne vé, da pripada upniku. Če upravitelj premoženje, ki je predmet izločitvene pravice, proda, izločitveni upnik izgubi izločitveno pravico. (Vrenčur R., Uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov v postopkih zaradi insolventnosti, Podjetje in delo, leto 2014, št. 5, str. 764, GV Založba, d.o.o.)

Sodna praksa (VSL sklep Cst 133/2015) je že zavzela stališče, da je določila ZFPPIPP potrebno razlagati tako, da se kot pravočasna prijava, ki pomeni oviro za prodajo premoženja, šteje prijava izločitvene pravice pred začetkom prodaje (natančneje pred pravnomočnostjo sklepa o prodaji), saj izločitvena pravica preneha šele s prodajo premoženja. Prijava izločitvene pravice po poteku trimesečnega roka ne pomeni, da le-ta preneha, pač pa preneha le ovira za prodajo premoženja, ki je predmet izločitvene pravice.

ZFPPIPP določa, da če upravitelj proda premoženje, ki je predmet izločitvene pravice, izločitveni upnik izgubi izločitveno pravico, lahko pa zahteva, da se mu plača denarni znesek, dosežen s prodajo tega premoženja, zmanjšan za stroške v zvezi s prodajo. To pravico ima izločitveni upnik le v kolikor je prijavil izločitveno pravico do objave načrta prve splošne razdelitve.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Življenjske situacije:

Podjetje je šlo v stečaj, kaj naj delavci vse prijavimo v stečajni postopek?
Lahko zahtevam povračilo stroškov za pravdo glede prijavljenih terjatev?
Bil sem zaposlen pri pokojnem zapustniku, ki je bil s.p., kakšen postopek bo sedaj to?
V čem se razlikuje stečajni postopek nad premoženjem izbrisane pravne osebe?
V čem se razlikuje postopek stečaja zapuščine brez dedičev?