Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Katere so prednostne terjatve?

Prednostne terjatve so naslednje zakonsko opredeljene nezavarovane terjatve:

 1. plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom stečajnega postopka,
 2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
 3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
 4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
 5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
 6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke,
 7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
 8. terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi Zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite,
 9. terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka.
Državni zbor je sprejel avtentično razlago za prvo točko, ki pravi da se štejejo kot prednostne terjatve v stečajnem postopku med plače in nadomestila plač tudi denarna povračila (odškodnine) namesto odpo­vednega roka za prenehanje delovnega razmerja, dogovorjena med delodajalcem in delavci po zakonu, ki ureja delovna raz­merja in sicer v sorazmernem delu, glede na čas od sklenitve dogovora do začetka stečajnega postopka.

Dodatno veljajo za prednostne terjatve v postopku osebnega stečaja:
 1. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine,
 2. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti,
 3. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti,
 4. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Splošno:

Kakšna mora biti vsebina prijave terjatve?
V kakšnem roku morem prijaviti terjatev v stečajni postopek?
Katere so podrejene in navadne terjatve in kaj je ločitvena pravica?
Katere odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka so mišljene kot prednostne terjatve?
Kateri davki in prispevki so mišljeni kot prednostne terjatve?
Kakšna mora biti vsebina prijave ločitvene pravice?
Kaj je izločitvena pravica?
Kakšna mora biti vsebina prijave izločitvene pravice?
Morem za prijavo terjatve plačati sodno takso?