Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kakšna mora biti vsebina prijave ločitvene pravice?

Prijava zavarovane terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku mora vsebovati:

  1. podatke o zavarovani terjatvi iz prvega odstavka 60. člena ZFPPIPP (smiselno glej: Vsebina prijave terjatve),
  2. določen zahtevek za priznanje ločitvene pravice, ki vključuje določen opis premoženja, ki je predmet ločitvene pravice,
  3. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za priznanje ločitvene pravice, in dokaze o teh dejstvih.
Za prijavo ločitvene pravice se uporabljajo naslednje določbe, ki smo jih smiselno navedli:
  • Upnik mora prijavi ločitvene pravice priložiti morebitne listinske dokaze o dejstvih navedenih v opisu dejstev in dokazov.
  • Če prijava ločitvene pravice ne vsebuje opisa dejstev ni dokazov ali če prijavi niso priloženi dokazi, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bremenijo stroški morebitnega postopka za ugotovitev obstoja ločitvene pravice, če je bila ta prerekana.
  • Prijava mora vsebovati podatek o denarnem računu, v dobro katerega naj se opravi plačilo terjatve.
  • Če je upnik za uveljavitev ločitvene pravice pred začetkom stečajnega postopka začel pravdni ali drug postopek, mora navesti podatek o sodišču ali drugem pristojnem organu, pred katerim teče postopek, in o opravilni številki zadeve, pod katero se postopek vodi.
  • Če prijava ločitvene pravice ne vsebuje podatkov o začetem pravdnem ali drugem postopku, se znajo ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bremenijo vsi stroški, ki nastanejo zaradi take opustitve.
  • Če se po prijavi terjatve spremeni podatek o denarnem računu ali če terjatev preide na novega upnika kot singularnega ali univerzalnega pravnega naslednika, mora upnik ali novi upnik o tem obvestiti upravitelja in mu sporočiti podatke, potrebne za plačilo terjatve.
  • Če prijava ločitvene pravice ne vsebuje podatka o denarnem računu ali če upnik ali novi upnik upravitelja ne obvesti o spremembi, velja, da je upnik v upniški zamudi glede plačila njegove terjatve, dokler upravitelja ne obvesti o podatkih, potrebnih za njeno plačilo.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Splošno:

Kakšna mora biti vsebina prijave terjatve?
V kakšnem roku morem prijaviti terjatev v stečajni postopek?
Katere so prednostne terjatve?
Katere so podrejene in navadne terjatve in kaj je ločitvena pravica?
Katere odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka so mišljene kot prednostne terjatve?
Kateri davki in prispevki so mišljeni kot prednostne terjatve?
Kaj je izločitvena pravica?
Kakšna mora biti vsebina prijave izločitvene pravice?
Morem za prijavo terjatve plačati sodno takso?