Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj je izločitvena pravica?

Izločitvene pravice določa 22. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).
Izločitvena pravica je:

  1. pravica lastnika oziroma lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastnik) premične stvari od insolventnega dolžnika zahtevati, da mu izroči premično stvar, ki je v posesti insolventnega dolžnika,
  2. pravica osebe, ki je s priposestvovanjem ali na drug izviren način pridobila lastninsko pravico na nepremičnini, pri kateri je kot lastnik vpisan insolventni dolžnik, od insolventnega dolžnika zahtevati, da prizna njeno lastninsko pravico na nepremičnini,
  3. pravica osebe, za račun katere insolventni dolžnik kot fiduciar na podlagi prenosa lastninske pravice v zavarovanje ali drugega mandatnega pravnega razmerja uresničuje lastninsko pravico na stvari ali pravice zakonitega imetnika oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik) drugega premoženja, od insolventnega dolžnika zahtevati, da izvede razpolagalni pravni posel in druga pravna dejanja, potrebna za prenos te pravice v dobro te osebe, in
  4. pravica lastnika blaga državnih blagovnih rezerv od insolventnega dolžnika zahtevati, da mu izroči blago državnih blagovnih rezerv, ki je v posesti, hrambi ali uporabi insolventnega dolžnika.
Zakon pa pozna tudi posebno obliko izločitvene pravice v primeru prodaje na daljavo v skladu s tretjim odstavkom 250. člena ZFPPIPP. Gre za pravico prodajalca zahtevati nazaj blago, katero je prispelo v namembni kraj pred začetkom stečajnega postopka in ga je stečajni dolžnik prevzel samo v hrambo.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Splošno:

Kakšna mora biti vsebina prijave terjatve?
V kakšnem roku morem prijaviti terjatev v stečajni postopek?
Katere so prednostne terjatve?
Katere so podrejene in navadne terjatve in kaj je ločitvena pravica?
Katere odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka so mišljene kot prednostne terjatve?
Kateri davki in prispevki so mišljeni kot prednostne terjatve?
Kakšna mora biti vsebina prijave ločitvene pravice?
Kakšna mora biti vsebina prijave izločitvene pravice?
Morem za prijavo terjatve plačati sodno takso?