Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj so posebna pravila za prijavo izločitvene pravice glede nepremičnine?

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) je uvedel nov 299.a člen, ki določa posebna pravila za prijavo in preizkus izločitvene pravice glede nepremičnine:

(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. če je lastninska pravica na določeni nepremičnini vknjižena v korist stečajnega dolžnika,
 2. če izločitveni upravičenec sodno uveljavlja pridobitev lastninske pravice na tej nepremičnini in
 3. če je v zvezi z začetkom sodnega postopka iz 2. točke tega odstavka pri tej lastninski pravici v korist izločitvenega upravičenca v zemljiški knjigi vpisana ena od naslednjih zaznamb:
 • zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice,
 • zaznamba spora o določitvi pripadajoče nepremičnine,
 • zaznamba izbrisne tožbe za izbris vknjižbe pridobitve lastninske pravice ali
 • zaznamba izrednega pravnega sredstva glede vknjižbe prenosa lastninske pravice.
(2) Če je po stanju na zadnji dan roka za prijavo izločitvene pravice v stečajnem postopku pri nepremičnini iz 1. točke prvega odstavka tega člena vpisana zaznamba iz 3. točke prvega odstavka tega člena, veljajo ta posebna pravila:
 1. velja, da je v stečajnem postopku pravočasno prijavljena izločitvena pravica glede lastninske pravice, ki je predmet sodnega postopka, v zvezi z začetkom katerega je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba iz 3. točke prvega odstavka tega člena,
 2. upravitelj mora v osnovni seznam preizkušenih terjatev vključiti to izločitveno pravico, tudi če je izločitveni upravičenec ni prijavil v roku za prijavo iz prvega odstavka 299. člena tega zakona.
(3) Če se z vpisom, ki začne učinkovati pred potekom roka za prijavo izločitvene pravice v stečajnem postopku in je bil opravljen po poteku tega roka, vpiše zaznamba iz 3. točke prvega odstavka tega člena, se za preizkus izločitvene pravice glede lastninske pravice, ki je predmet sodnega postopka, v zvezi z začetkom katerega je v zemljiški knjigi vpisana ta zaznamba, smiselno uporablja 71. člen tega zakona tako, da mora upravitelj v 15 dneh po dnevu, ko zve za pravnomočnost sklepa o dovolitvi tega vpisa, izdelati dodatni seznam preizkušenih terjatev.

(4) Če se vpiše zaznamba iz 3. točke prvega odstavka tega člena z vpisom, ki začne učinkovati po poteku roka za prijavo izločitvene pravice, veljajo ta posebna pravila:
 1. velja, da je v stečajnem postopku prijavljena izločitvena pravica glede lastninske pravice, ki je predmet sodnega postopka, v zvezi z začetkom katerega je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba, na dan, od katerega učinkuje njen vpis v zemljiško knjigo,
 2. upravitelj mora izdelati dodatni seznam preizkušenih terjatev za preizkus te izločitvene pravice v 15 dneh po dnevu, ko zve za pravnomočnost sklepa o dovolitvi tega vpisa,
 3. upravitelj mora prekiniti prodajo nepremičnine, ki je predmet te izločitvene pravice, do pravnomočne odločitve v sodnem postopku, v zvezi z začetkom katerega je vpisana ta zaznamba,
 4. ne glede na 3. točko tega odstavka se prodaja ne prekine, če je do dneva, od katerega učinkuje vpis te zaznambe v zemljiški knjigi, sodišče na podlagi pravnomočnega sklepa o prodaji, katerega predmet je ta nepremičnina, že objavilo razpis javne dražbe ali zavezujoče zbiranje ponudb,
 5. če javna dražba ali postopek zbiranja ponudb iz 4. točke tega odstavka ni uspešen, mora upravitelj prekiniti prodajo nepremičnine v skladu s 3. točko tega odstavka.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Koristni napotki:

Kje pridobim podrobne informacije o stečajnem postopku?
Vse izhaja iz listin, zakaj morem sam to navajati?
Kaj se zgodi z nedenarnimi terjatvami ob začetku stečajnega postopka?
Katera je pogojna terjatev?
Kateri je datum dospelosti terjatve?
Kaj pomeni kapitalizirani znesek obresti?
Kaj je prenos lastninske pravice v zavarovanje?
Kaj pomeni individualizacija premičnine kot predmeta izločitvene pravice?
Ali lahko prijavim izločitveno pravico za terjatev kot drugo premoženje?