Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj se zgodi z nedenarnimi terjatvami ob začetku stečajnega postopka?

Za nedenarne terjatve, terjatve z občasnimi dajatvami in terjatve izražene v tuji valuti, z začetkom stečajnega postopka nastopijo posebna pravila.
Nedenarne terjatve upnik z začetkom stečajnega postopka pretvori v denarne terjatve po tržni vrednosti, ki velja ob začetku stečajnega postopka.
Tržna vrednost terjatve, se določi po cenah na trgu za premoženje, ki je predmet nedenarne dajatve, ali za storitve.
Denarne in nedenarne terjatve, katerih predmet so občasne dajatve, upnik z začetkom stečajnega postopka pretvori v enkratne denarne terjatve.
Denarne terjatve, ki so izražene v tuji valuti, upnik z začetkom stečajnega postopka pretvori v terjatve, izražene v evrih, po tečaju, ki ga objavlja ali določa in objavlja Banka Slovenije in ki velja na dan začetka stečajnega postopka.

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Koristni napotki:

Kje pridobim podrobne informacije o stečajnem postopku?
Vse izhaja iz listin, zakaj morem sam to navajati?
Katera je pogojna terjatev?
Kateri je datum dospelosti terjatve?
Kaj pomeni kapitalizirani znesek obresti?
Kaj je prenos lastninske pravice v zavarovanje?
Kaj pomeni individualizacija premičnine kot predmeta izločitvene pravice?
Ali lahko prijavim izločitveno pravico za terjatev kot drugo premoženje?
Kaj so posebna pravila za prijavo izločitvene pravice glede nepremičnine?