Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj je prenos lastninske pravice v zavarovanje?

Prenos lastninske pravice v zavarovanje (fiduciarni prenos) ureja Stvarnopravni zakonik (SPZ). Je oblika zavarovanja terjatve, pri kateri ostane premičnina v neposredni posesti prenosnika ali tretje osebe za njega.

Ker nepremičnine ne morejo biti predmet fiduciarnega prenosa, saj SPZ na nepremičnini ne priznava (glej 205. člen SPZ) fiduciarnega prenosa v zavarovanje, se 3. točka prvega odstavka 22. člena ZFPPIPP v delu, ki se glasi na stvari na splošno, torej tudi na nepremičnine, v praksi nanaša predvsem na premične stvari. (Špec, B., Denar je danes redko stvar: izločitvena pravica na premičninah in drugem premoženju, Revija Odvetnik, št. 81/2017, OZS, str. 17) To pa je posledica prepovedi pogojnega prenosa lastninske pravice na nepremičninah. (Tratnik, M., Juhart, M. in Vrenčur, R., Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 835)

Prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku
Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku
Prijava terjatve in ločitvene pravice v stečajnem postopku

Prijava terjatve v stečajnem postopku - Koristni napotki:

Kje pridobim podrobne informacije o stečajnem postopku?
Vse izhaja iz listin, zakaj morem sam to navajati?
Kaj se zgodi z nedenarnimi terjatvami ob začetku stečajnega postopka?
Katera je pogojna terjatev?
Kateri je datum dospelosti terjatve?
Kaj pomeni kapitalizirani znesek obresti?
Kaj pomeni individualizacija premičnine kot predmeta izločitvene pravice?
Ali lahko prijavim izločitveno pravico za terjatev kot drugo premoženje?
Kaj so posebna pravila za prijavo izločitvene pravice glede nepremičnine?