Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Kaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca?

Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve do spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca je odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki se je lahko posluži delavec, če so se mu pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov (razlogov na strani delodajalca) v dveh letih od datuma prenosa poslabšale pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma so se mu bistveno spremenili pogoji dela pri prevzemniku. Praviloma bo do tega prišlo takoj ob prenosu podjetja (ko bo delavec začel opravljati delo pri delodajalcu prevzemniku) in le redko pozneje (na primer, ko se po enem letu preneha uporabljati kolektivna pogodba, ki je zavezovala delodajalca prenosnika), zakon pa kot skrajni rok postavlja dve leti. (Senčur Peček D., Spremembe in novosti, ki jih prinaša ZDR-1, Podjetje in delo, 2013, št. 3-4, str. 414, GV Založba)

Do poslabšanja delovnih pogojev
lahko pride bodisi zaradi objektivnih okoliščin, ki so pri delodajalcu prevzemniku drugačne kot pri delodajalcu prenosniku (slabši promet in tako nižja plača, druga kolektivna pogodba, drug kraj opravljanja dela in tako daljša razdalja do bivališča ipd.) ali zaradi dopustne spremembe delovnih pogojev pri delodajalcu prevzemniku (upoštevanje zakona, ki velja za javne uslužbence, dopustna odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe za opravljanje dela itn.). Za vsak konkretni primer je potrebno upoštevati vse okoliščine skupaj, da se ugotovi ali je prišlo do bistvenega poslabšanja pravic oziroma bistveno spremenjenih pogojev dela. (Senčur Peček D., Aktualna vprašanja spremembe delodajalca, Delavci in delodajalci, 2-3/2010/X, str. 316, Inštitut za delovno pravo in pravo socialne varnosti)

Pri tovrstni odpovedi pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz razloga na strani delodajalca, zato ima delavec enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju odpovednega roka, pravice do odpravnine in vseh drugih pravic, ki so vezane na delovno dobo, se upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Splošno:

Kaj je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen imam odpovedni rok pri redni odpovedi?
Kaj je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi?
V kakšnem roku moram podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Kakšen je pravilni postopek za izvedbo izredne odpovedi?
Kakšen imam odpovedni rok pri odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Kako moram vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi?