Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Neizplačilo nadomestila plače?

Kadar je del izrednega razloga za odpoved s strani delavca tudi pogoj izplačilo nadomestila plače je ta pogoj izpolnjen že v primeru, če delodajalec delavcu v času, ko mu ne zagotavlja dela oziroma ne omogoča dela, izplača nadomestilo plače, ki je nižje od zakonsko določenega nadomestila plače; ne pa le v primeru, če mu nadomestila plače sploh ne izplača. (Krašovec D., Novi veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013, Založba Reforma d.o.o., Ljubljana, 2013. str. 539; VDSS sodba Pdp 1325/2006)

Zakonsko določeno nadomestilo plače je odvisno od dejstva ali je delodajalec delavca v času nezagotavljanja dela pisno napotil na čakanje na delo doma. Če ga NI napotil, potem delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih delavec ni opravljal dela in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če pa v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev delavec ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

V primeru, da pa delodajalec JE napotil delavca na čakanje na delo doma, pa delavcu pripada nadomestilo plače v višini 80 odstotkov osnove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev (80 odstotkov osnove iz prejšnjega odstavka).

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca
Opomin delodajalcu na izpolnitev obveznosti
Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Odpoved pogodbe o zaposlitvi - Koristni napotki:

Kako preverite ali so prispevki za socialno varnost plačani?
Kaj pomeni bistveno zmanjšana plača?
Kadar izredni odpovedni razlog zahteva trajanje dveh mesecev?
Varnost in zdravje delavcev pri delu?
Višina odpravnine pri izredni odpovedi in odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Višina odškodnine pri izredni odpovedi?
Zavedba kraja in datuma podpisa odpovedi?