Ustvari račun
Prijava
pokaži stranski meni

Katere so bistvene sestavine najemne pogodbe?

Stanovanjski zakon določa bistvene sestavine najemne pogodbe. Določa, da mora pogodba vsebovati vsaj:

 • - opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja;
 • - identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
 • - ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje;
 • - odpovedne razloge, ki jih določa 103. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1),
 • - vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj;
 • - določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe;
 • - višino najemnine ter način in roke plačevanja;
 • - način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje skupnih delov - stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški);
 • - določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja;
 • - čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas;
 • - način predaje stanovanja.

Aneks k najemni pogodbi za stanovanje
Najemna pogodba za stanovanje

Najem stanovanja - Splošno:

Aneks zaradi podaljšanja najemne pogodbe - kdaj?
Aneks zaradi spremembe števila oseb - kdaj?
Kdo je dolžan plačevati rezervni sklad za najeto stanovanje?
Najemna pogodba za stanovanje - primerna za oddajanje na prostem trgu
Kdaj lahko uporabim to najemno pogodbo?
Mora biti najemna pogodba v pisni obliki?
Kaj mora vsebovati najemna pogodba?
Kakšna naj bo najemnina za tržno najemno stanovanje?
Za kakšno obdobje se sklene najemna pogodba?
Kakšne so pravice in obveznosti najemodajalca?
Kakšne so pravice in obveznosti najemnika?