Ustvari račun
Prijava
29 €

Prijava terjatve v stečajnem postopku

Primerno za prijavo tako prednostnih kot navadnih terjatev
Vašim potrebam prilagojen in za podpis pripravljen dokument
Omogoča prijavo prednostnih in navadnih terjatev
Enostavno vodenje po korakih in nasveti
Z navodili za postopanje z dokumentom
Upnik mora svoje terjatve do stečajnega dolžnika prijaviti v treh mesecih. Prijava prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku omogoča razčlenitev terjatev in ustrezen zahtevek o prednostnem poplačilu.

Prijavo prednostne in navadne terjatve v stečajnem postopku uporabite kadar vaše prednostne terjatve (npr. plače) spremljajo navadne terjatve (npr. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela); dokument seveda omogoča samostojno prijavo tako prednostnih kot navadnih terjatev.

Namig! Našo storitev lahko preizkusite, da vidite kako deluje. Začnite s pripravo dokumenta, s tem se k ničemur ne zavežete. O plačilu se odločite šele čisto na koncu ob potrditvi naročila na blagajni. Takoj po plačilu vas že čaka vaš dokument.Kakšna mora biti vsebina prijave terjatve?
Prijava terjatve v stečajnem postopku mora vsebovati:
 1. določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku,
 2. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.
Zahtevek za priznanje terjatve mora vsebovati:
 1. znesek glavnice terjatve,
 2. če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavnice terjatve uveljavlja obresti: kapitalizirani znesek morebitnih obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka zaradi insolventnosti,
 3. če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavnice terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postopka zaradi insolventnosti: zneske teh stroškov.
 4. če upnik uveljavlja terjatev kot prednostno terjatev: določen zahtevek, da se terjatev ob razdelitvi plača kot prednostna,
 5. če upnik uveljavlja terjatev kot pogojno terjatev: določen opis okoliščin, nastanek katerih pomeni uresničitev odložnega ali razveznega pogoja, s katerim je povezana terjatev.
V kakšnem roku morem prijaviti terjatev v stečajni postopek?
V stečajnem postopku mora upnik prijaviti svojo terjatev do insolventnega dolžnika v treh mesecih po objavi oklica o začetku tega postopka.

Poseben rok prijave v enem mesecu
po vročitvi tožbe velja za upnika proti kateremu je bila vložena tožba za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, v enem mesecu po vračilu koristi za upnika, ki je vrnil korist, pridobljeno z izpodbojnim pravnim dejanjem in v enem mesecu po prejemu izjave stečajnega dolžnika o uresničitvi odpovedne ali odstopne pravice za prijavo terjatev za povrnitev škode zaradi odpovedi najemne ali zakupne pogodbe in škode oz. razlike pobota zaradi odstopa od vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe.
Katere so prednostne terjatve?
Prednostne terjatve so naslednje zakonsko opredeljene nezavarovane terjatve:
 1. plače in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom stečajnega postopka,
 2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
 3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
 4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
 5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
 6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke,
 7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče koledarsko leto,
 8. terjatev iz naslova kreditov, danih na podlagi Zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, in poroštev, danih za te kredite,
 9. terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale pred začetkom stečajnega postopka.
Državni zbor je sprejel avtentično razlago za prvo točko, ki pravi da se štejejo kot prednostne terjatve v stečajnem postopku med plače in nadomestila plač tudi denarna povračila (odškodnine) namesto odpo­vednega roka za prenehanje delovnega razmerja, dogovorjena med delodajalcem in delavci po zakonu, ki ureja delovna raz­merja in sicer v sorazmernem delu, glede na čas od sklenitve dogovora do začetka stečajnega postopka.

Dodatno veljajo za prednostne terjatve v postopku osebnega stečaja:
 1. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi zakonite preživnine,
 2. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti,
 3. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi odškodnine za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti,
 4. terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
Kateri davki in prispevki so mišljeni kot prednostne terjatve?
Mišljeno je plačilo akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost, ki so: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za starševsko varstvo, prispevek za zaposlovanje.
Morem za prijavo terjatve plačati sodno takso?
Za prijavo terjatev v stečajnem postopku ni več potrebno plačati sodne takse.
Podjetje je šlo v stečaj, kaj naj delavci vse prijavimo v stečajni postopek?
Najprej preverite ali imate kakšne prednostne terjatve. Prednostne terjatve so zakonsko opredeljene in omogočajo upniku prednostno poplačilo pred navadnimi terjatvami, vendar so omejene glede vsebine in zneskov, ki jih varujejo kot prednostne. Katere so prednostne terjatve imamo navedeno pod ločenim vprašanjem.

Pomembno je da upniki razumejo, da lahko zraven prednostnih terjatev velikokrat prijavijo še navadne terjatve.
Kot prednostne terjatve se recimo varujejo zgolj plače za 6 mesecev pred začetkom stečajnega postopka, plača za sedmi mesec je že navadna terjatev. Prav tako je potrebno biti pozoren na dejstvo, da je pojem "plače" potrebno razumeti iz delovnopravnega vidika in tako zajema zgolj osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, dodatke in morebitno plačilo za poslovno uspešnost; ne vključuje pa povračila stroškov v zvezi z delom (npr. za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela). Povračila stroškov v zvezi z delom so navadne terjatve in jih je potrebno kot take tudi prijaviti v stečajni postopek.
Lahko zahtevam povračilo stroškov za pravdo glede prijavljenih terjatev?
Zakon daje možnost upniku, da poleg glavnice terjatve uveljavlja tudi stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom stečajnega postopka. Sodna praksa in teorija poudarjata razliko kdaj ti stroški nastanejo. Zagotovo velja, da je upnik upravičen prijaviti stroške, ki so mu nastali v takih postopkih na podlagi že izdane odločbe pred začetkom stečajnega postopka. Na drugi strani pa se upniki, ki odločitve v zadevi oz. odločbe še nimajo pred začetkom stečajnega postopka, morejo odločiti ali te stroške prijavijo (in vzamejo v zakup možnost, da jim stečajni upravitelj stroške prereka) ali jih ne prijavijo (in posledično terjatev za stroške preneha).

Sodna praksa je razdeljena:
 • na eni strani odločitev Višjega sodišča v Ljubljani VSL sklep I Cpg 941/2016 z dne 14.9.2016, ki poudarja obstoj odločitve v dotičnem postopku kot pravni temelj za terjatev stroškov in upravičenost jih zahtevati od stečajnega dolžnika;
 • na drugi strani pa odločitev Višjega sodišča iz Celja VSC sklep Cpg 349/2014 z dne 12.2.2014, ki poudarja načelo enakega obravnavanja upnikov in ponazarja primer upnika, ki je do pravnega temelja prišel zaradi prerekanja stečajnega upravitelja in po nadaljevanju prekinjenega pravdnega postopka; torej so pravdni stroški nastali po začetem stečajnem postopku in ŠE VEČ, stečajni dolžnik jih je sedaj moral plačati prednostno kot stroške stečajnega postopka.
Bil sem zaposlen pri pokojnem zapustniku, ki je bil s.p., kakšen postopek bo sedaj to?
V kolikor se bo ugotovilo, da so dolgovi večji od zapustnikovega premoženja, se bo uvedel postopek stečaja zapuščine, ki je edini možen postopek po umrli osebi. Delavci, ki so bili zaposleni pri zapustniku, ki je bil samostojni podjetnik, imajo pravico svoje terjatve prijaviti tudi kot prednostne terjatve v postopek stečaja zapuščine.
Kje pridobim podrobne informacije o stečajnem postopku?
V kolikor ne veste pod katero opravilno številko se vodi stečajni postopek ali katero sodišče vodi postopek, je vsakomur omogočen brezplačen vpogled v postopke zaradi insolventnosti na spletni strani AJPES-a eINSOLV. Gre za Vpisnik zadev v postopkih zaradi insolventnosti, ki ga vodi Vrhovno sodišče RS. Na voljo so osnovni podatki o posamezni zadevi (postopku zaradi insolventnosti) in seznam opravljenih procesnih dejanj.

Kadar gre za postopek osebnega stečaja potrošnika, boste za vpogled potrebovali več podatkov. Iskanje podatkov o potrošniku je omogočeno na podlagi opravilne številke in na podlagi vnosa naslednjih kombinacij podatkov:
 • EMŠO ter ime in priimek,
 • davčna številka ter ime in priimek (na podlagi vnosa samo EMŠO ali davčne številke je dostopna samo informacija ali je postopek zaradi insolventnosti začet),
 • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in rojstni datum.
Kateri je datum dospelosti terjatve?
Terjatev zapade (dospe), ko nastopi trenutek, od katerega ima upnik pravico terjati izpolnitev obveznosti, dolžnik pa je dolžan obveznost izpolniti.

Primer 1: Zadnji dan za izplačilo plače je 18. dan v mesecu, datum dospelosti terjatve je 19. dan.
Primer 2: Rok plačila računa je 20.5.2017, datum dospelosti je 21.5.2017.
Kaj pomeni kapitalizirani znesek obresti?
Zakon daje upniku možnost, da lahko poleg glavnice terjatve uveljavlja tudi obresti. V primeru uveljavljanja obresti pa se mora navesti kapitalizirani znesek obresti.
Kapitalizirani znesek obresti je skupen znesek vseh obresti, ki se prišteje glavnici. Obresti za posamezno terjatev pa se izračunajo od dospelosti terjatve do začetka stečajnega postopka.

Uporabite aplikacijo Vrhovnega sodišča RS za izračun zamudnih obresti, pri čemer izpolnite datum, znesek, ohranite vrsto "dolg" in datum izračuna. Če je npr. zadnji dan za izplačilo plače 18. v mesecu, potem zavedete datum 19., za datum izračuna pa izberete datum začetka stečajnega postopka.
Imate vprašanje pri pripravi tega dokumenta? Z veseljem bomo pomagali.