Ustvari račun
Prijava
29 €

Odpoved zaradi spremembe delodajalca

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca zaradi spremembe delodajalca
Vašim potrebam prilagojen in za podpis pripravljen dokument
V primeru spremenjenega delodajalca
Enostavno vodenje po korakih in nasveti
Z navodili za postopanje z dokumentom
Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca je oblika prenehanja delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi, ki se je lahko poslužite, kadar je prišlo do pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja (npr. nov lastnik podjetja).

V poštev pride, če so se vam pri delodajalcu prevzemniku poslabšale pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma so se vam pri delodajalcu prevzemniku bistveno spremenili pogoji dela.

Namig! Našo storitev lahko preizkusite, da vidite kako deluje. Začnite s pripravo dokumenta, s tem se k ničemur ne zavežete. O plačilu se odločite šele čisto na koncu ob potrditvi naročila na blagajni. Takoj po plačilu vas že čaka vaš dokument.Kaj je odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca?
Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve do spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi spremembe delodajalca je odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki se je lahko posluži delavec, če so se mu pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov (razlogov na strani delodajalca) v dveh letih od datuma prenosa poslabšale pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma so se mu bistveno spremenili pogoji dela pri prevzemniku. Praviloma bo do tega prišlo takoj ob prenosu podjetja (ko bo delavec začel opravljati delo pri delodajalcu prevzemniku) in le redko pozneje (na primer, ko se po enem letu preneha uporabljati kolektivna pogodba, ki je zavezovala delodajalca prenosnika), zakon pa kot skrajni rok postavlja dve leti. (Senčur Peček D., Spremembe in novosti, ki jih prinaša ZDR-1, Podjetje in delo, 2013, št. 3-4, str. 414, GV Založba)

Do poslabšanja delovnih pogojev
lahko pride bodisi zaradi objektivnih okoliščin, ki so pri delodajalcu prevzemniku drugačne kot pri delodajalcu prenosniku (slabši promet in tako nižja plača, druga kolektivna pogodba, drug kraj opravljanja dela in tako daljša razdalja do bivališča ipd.) ali zaradi dopustne spremembe delovnih pogojev pri delodajalcu prevzemniku (upoštevanje zakona, ki velja za javne uslužbence, dopustna odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe za opravljanje dela itn.). Za vsak konkretni primer je potrebno upoštevati vse okoliščine skupaj, da se ugotovi ali je prišlo do bistvenega poslabšanja pravic oziroma bistveno spremenjenih pogojev dela. (Senčur Peček D., Aktualna vprašanja spremembe delodajalca, Delavci in delodajalci, 2-3/2010/X, str. 316, Inštitut za delovno pravo in pravo socialne varnosti)

Pri tovrstni odpovedi pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz razloga na strani delodajalca, zato ima delavec enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju odpovednega roka, pravice do odpravnine in vseh drugih pravic, ki so vezane na delovno dobo, se upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih.
Kakšen imam odpovedni rok pri odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov v dveh letih od datuma prenosa poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma se bistveno spremenijo pogoji dela delavca pri prevzemniku in delavec zato odpove pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju odpovednega roka, pravice do odpravnine in vseh drugih pravic, ki so vezane na delovno dobo, se upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga je odpovedni rok:
  • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni,
  • nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni,
  • nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.
Za dobo zaposlitve pri delodajalcu se šteje tudi doba zaposlitve pri njegovih pravnih prednikih, torej pri delodajalcu prenosniku (prejšnjem delodajalcu) in delodajalcu prevzemniku (zdajšnjem delodajalcu).
Kako moram vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi?
Odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti vročena delodajalcu. Vroča se:
  • praviloma osebno v prostorih delodajalca,
  • s priporočeno pošiljko s povratnico,
  • s priporočeno pošiljko s povratnico inšpektoratu za delo.
Delodajalec, ki se mu odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča v prostorih delodajalca, je dolžan prevzeti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Šteje se, da je bila vročitev opravljena, če pogodbena stranka odkloni vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je na delavcu, saj ta odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delodajalcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov sedeža delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi.

Če delodajalec na naslovu iz pogodbe o zaposlitvi ni znan, se vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi šteje za opravljeno, ko delavec odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči s priporočeno pošiljko s povratnico inšpektoratu za delo.
Ne najdem ali nimam več pogodbe o zaposlitvi?
V kolikor delavec pogodbe ne najde ali misli da je nima več in si ne želi pridobiti kopije pri svojem delodajalcu, to ni ovira za pripravo naših dokumentov. Uporabnik pa ne bo imel možnosti vnesti podatkov o pogodbi (datum sklenitve, številko pogodbe in delovno mesto).

Pri redni odpovedi delavec tudi ne more biti prepričan o dolžini odpovednega roka, ki ga ima. Z zakonom o delovnih razmerjih so odpovedni roki sicer določeni, vendar je lahko s pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo dogovorjen daljši odpovedni rok.
Sem tujec oziroma moj delodajalec ima sedež v tujini?
Odpovedi pogodbe o zaposlitvi so pripravljene na podlagi aktualnega Zakona o delovnih razmerjih. Ta zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi delavci. Uporablja se tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije.

Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, se uporablja ta zakon v skladu z določbami, ki urejajo položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo.

Naše odpovedi omogočajo pripravo dokumenta za tuje delavce in samo za delodajalce s sedežem v Sloveniji!
Čaka me nova služba, imam pa odpovedni rok?
Ne glede na določen odpovedni rok, se lahko delavec z delodajalcem dogovori o krajšem odpovednem roku, vendar lahko delodajalec pogojuje sklenitev takšnega dogovora s plačilom ustreznega denarnega povračila (odškodnine, odmene) namesto dela ali celotnega odpovednega roka. Sporazum o skrajšanju odpovednega roka mora biti naknadno sklenjen v pisni obliki. Z uporabo naše odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa lahko uporabnik izkoristi možnost predlagati krajši odpovedni rok.

Znesek denarnega povračila zakonsko ni določen, gre za dogovor med delavcem in delodajalcem. Višina je lahko sorazmerno enaka plači, ki bi jo delavec prejel, če bi v odpovednem roku delal ali bi šlo za znesek po dogovoru. Zakon sicer izrecno ne določa kdo je dolžan izplačati denarno povračilo, možnost izplačila le dovoljuje. Vendar iz prakse izhaja, da denarno izplačilo izplača stranka, v katere interesu je, da do krajšega odpovednega roka pride; torej stranka, ki ga predlaga.
Višina odpravnine pri izredni odpovedi in odpovedi zaradi spremembe delodajalca?
Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in odpovedi zaradi spremembe delodajalaca, delavcu pripada odpravnina kot da če bi pogodbo o zaposlitvi odpovedal njegov delodajalec iz poslovnih razlogov.

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
Delavcu pripada odpravnina v višini:
  • 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,
  • 1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,
  • 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.
Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih, npr. če je v preteklosti prišlo do prevzetja podjetja ali do pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja. Pri odpovedi zaradi spremembe delodajalca se torej upošteva delovna doba pri delodajalcu prenosniku (prejšnjem delodajalcu) in delodajalcu prevzemniku (zdajšnjem delodajalcu).

Pri izredni odpovedi, ki nima odpovednega roka, se upošteva tudi delovna dobo, ki bi jo delavec dosegel v času odpovednega roka, do katerega pri izredni odpovedi ne bo prišlo, saj se tudi ta doba šteje kot delo pri delodajalcu. (Šercer M., Štetje delovne dobe in višina odpravnine, Pravna Praksa, GV Založba, 2015, številka 3-4, str. 26). Ti dodatni dnevi ali meseci so morda ravno toliko kot lahko delavcu manjka, da izpolnjuje pogoj dodatnega leta delovne dobe in s tem višjo odpravnino.

Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika omenjene osnove, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače.
Za izračun odpravnine iz poslovnih razlogov se upošteva vsa plača, torej z dodatki, ne le osnova.
Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Evidenca kolektivnih pogodb je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Zavedba kraja in datuma podpisa odpovedi?
Sama zavedba kraja in datuma podpisa ni potrebna, saj odpoved pogodbe o zaposlitvi učinkuje šele ko je vročena delodajalcu oziroma inšpektoratu za delo.
pogosta vprašanja
Kako deluje pogodba24
Najprej odgovorite na zastavljena vprašanja o vaši situacji in potrebah ob vodenju našega virtualnega pravnika. Gre za enaka vprašanja, kot bi vam jih zastavil pravnik osebno, le da v tem primeru ni treba osebno obiskati pravnika.

Na podlagi vaših informacij in odgovorov bo pripravljen pravni dokument, ki je prilagojen vašim potrebam.

Pravni dokument vas bo čakal v vašem uporabniškem računu (Moj račun). O tem boste obveščeni tudi po e-pošti, skupaj s pojasnili kako postopati z dokumentom.
Kako se zagotavlja kakovost storitve?
Kakovost storitve je vsebinsko zagotovljena s strani naših lastnih pravnikov in tehnološko s strani švedskega partnerja Avtal24 AB, ki je vodilni ponudnik spletnih pravnih storitev v Evropi in omogoča to izjemno inovativno digitalno rešitev.
Lahko dokument kasneje spreminjam, popravljam?
Seveda, dokument lahko po potrebi še 14 dni od nakupa neomejeno spreminjate skrbno pod vodstvom našega virtualnega pravnika.
Imate vprašanje pri pripravi tega dokumenta? Z veseljem bomo pomagali.